سال های دور از خانه و خاطراتش

هر گاه خداوند تو را به لبه ی پرتگاه هدایت کرد به او اعتماد کن ، زیرا یا تو را از پشت میگیرد یا به تو پرواز را می آموزد.

اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست